Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ PRONÁJEM SKŘÍNĚK K ULOŽENÍ VĚCÍ (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

(1) Pronajímatel:
VENRATT s.r.o., se sídlem Horní 1464/6, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 05128412,

a

(2) Klient:
Vy, tedy osoba, která je objednatelem služeb prostřednictvím internetové stránky easylocker.cz  nebo v obchodním místě EasyLocker.

Úvodní ustanovení

“EasyLocker” je název značky vlastněné a spravované společností VENRATT s.r.o.
Společnost VENRATT s.r.o. prostřednictvím obchodního místa EasyLocker a speciálně vyvinutých internetových stránek “easylocker.cz“ poskytuje službu pronájmu skříněk.
Následující “Všeobecné obchodní podmínky” regulují vztah mezi společností VENRATT s.r.o. a Klientem.

1. Definice

Následující definice se aplikují na obchodní podmínky stanovené níže a regulují pronájem skříněk poskytovaný společností VENRATT s.r.o.
easylocker.cz“ je název speciálně vyvinutých internetových stránek, vlastněných a spravovaných společností VENRATT s.r.o.
Platba“ je částka zaplacená Klientem ve prospěch společnosti VENRATT s.r.o., stanovená na základě délky pronájmu a rozměru skříňky.
Zakázané předměty“ jsou všechny věci a materiály, jejichž přeprava je zakázána jakýmkoli zákonem, pravidlem či regulací.
Služba“ je služba pronájmu skříněk poskytovaná společností VENRATT s.r.o. Klientovi prostřednictvím internetových stránek  easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker.
 “Klient“ je osoba používající Službu pronájmu skříněk prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker. Používáním Služby Klient s obchodními podmínkami souhlasí a tyto akceptuje.

2. Obchodování prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz a na místě v obchodním místě EasyLocker

2.1. Společnost VENRATT s.r.o. poskytuje Službu on-line rezervace pronájmu skříněk Klientovi prostřednictvím speciálně vyvinutých internetových stránek easylocker.cz.
2.2. Společnost VENRATT s.r.o. poskytuje Službu pronájmu skříněk v obchodním místě EasyLocker.

3. Použití Služby prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker

3.1. Obchodní místo EasyLocker je otevřeno od 08:00 hod. do 21:00 hod., 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Nelze uložit nebo vyzvednout předměty v čase mezi 21:00 hodinou večerní a 08:00 hodinou ranní. Obchodní místo EasyLocker je přísně nekuřácké.
3.2. Obchodní místo EasyLocker je vybaveno 24 hodinovým video-kamerovým systémem napojeným na centrální kontrolní systém a soukromý dohled.
3.3. Prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz lze skříňku zarezervovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Objednávky provedené prostřednictvím internetových stránekcz v čase mimo otevírací dobu obchodního místa EasyLocker mohou být použity pouze během otevíracích hodin následující den po provedení rezervace.
3.4. Klient bere na vědomí, že internetové stránky easylocker.cz mohou mít čas od času výpadek připojení k síti z důvodu správy a aktualizace systému.
3.5. Klient potvrzuje, že je právně způsobilý používat Službu poskytovanou společností VENRATT s.r.o.
3.6. Klient odpovídá za poskytnuté údaje a zavazuje se zkontrolovat správnost jím poskytnutých údajů, zejména e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu (kód státu a číslo). E-mailová zpráva a sms zpráva potvrzující rezervaci a obsahující přístupový kód nezbytný pro otevření skříňky Klientem, jsou zaslány Klientovi ihned po provedení Platby. Nejsou akceptovány žádné stížnosti na neobdržení e-mailové zprávy a sms zprávy potvrzující rezervaci ani není vrácena Klientem provedena Platba v případech, kdy Klient poskytl chybné údaje.
3.7. Společnost VENRATT s.r.o. v žádném případě neodpovídá za informace poskytnuté Klientem, které mohou být falešné.
3.8. Objednávky prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz a v obchodním místě EasyLocker:
3.8.1. Klient prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz a v obchodním místě EasyLocker vybírá časové období pronájmu skříňky, a proto je osobně odpovědný za to, že si je vědom otevíracích hodin obchodního místa EasyLocker.
3.8.2. V případě, že Klient nedorazí k pronajaté skříňce včas, ale dostaví se až po uplynutí sjednané doby pronájmu, je Klient povinen doplatit, kromě dlužné částky, doplatek ve výši 50 % za každou opožděnou hodinu. Po uskutečnění Platby Klient může otevřít skříňku a vyzvednout své věci.
3.8.3. Jakýkoliv předmět zanechaný ve skříňce a nevyzvednutý po uplynutí 12 hodin po skončení doby pronájmu, bude uložen na bezpečném místě na maximální dobu 5 kalendářních dnů. Klient je povinen doplatit poplatek ve výši 900 Kč za administrativní a manipulační výdaje a poplatek za úschovu ve výši 600 Kč za každý den úschovy. Společnost VENRATT s.r.o. stanoví čas pro vyzvednutí takových věcí.
3.8.4. Každá věc, která byla Klientem ve skříňce zapomenuta, a nebylo Klientem nárokováno její vrácení, bude z bezpečnostních důvodů zničena po uplynutí 5 kalendářních dnů po skončení doby pronájmu.
3.8.5. Pokud je Klientem požadována expediční služba, Klient je povinen předem uhradit veškeré náklady s ní spojené. Klient je povinen doplatit pokutu ve výši 900 Kč plus expediční výdaje v závislosti na váze, rozměrech, vzdálenosti a expediční metodě.
3.9. Platba za Služby musí být provedena přímo společnosti VENRATT s.r.o. Uskutečnění Platby je možné pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.
3.10. Použitím platební karty Klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Klient dostává účtenku za každou uskutečněnou transakci v obchodním místě EasyLocker. V případě on-line Platby se zasílá faktura na e-mailovou adresu Klienta.
3.11. Jakákoliv újma, zneužití nebo nesprávné zacházení učiněné ze strany Klienta ve vztahu ke skříňkám a zařízení umístěnému v obchodním místě EasyLocker jsou považovány za trestný čin a jsou řešeny právní cestou.

4. Typy velikosti skříněk

4.1. Společnost VENRATT s.r.o. nabízí pronájem tří druhů skříněk: “malá skříňka” s šířkou 30 cm, výškou 20 cm, hloubkou 50 cm, “střední skříňka” s šířkou 50 cm, výškou 60 cm, hloubkou 60 cm, “velká skříňka” s šířkou 50 cm, výškou 60 cm, hloubkou 85 cm. Maximální váha povolená pro jednu skříňku je 30 kg.
4.2. Klient se zavazuje zkontrolovat rozměry skříňky před uskutečněním pronájmu, ujistit se, že dveře skříňky jsou bezpečně zavřeny během pronájmu, a to i po ukončení pronájmu. Klient je rovněž odpovědný za neponechání žádné věci uvnitř skříňky po ukončení pronájmu skříňky.
4.3. Za porušení povinnosti zavřít skříňku se Klient zavazuje zaplatit pokutu ve výši 600 Kč.
4.4. Klient bere na vědomí, že není dovoleno do skříněk ukládat níže uvedené předměty, a dále předměty zakázané zákonem a/nebo považované za rizikové či nebezpečné v souladu s místní legislativou a předměty, které svou podstatou nebo balením mohou způsobit újmu lidem, prostředí nebo jiným ve skříňkách uložených předmětům:
4.4.1. Drahé šperky, kovy (zlato a stříbro v jakékoliv formě) a drahé kameny;
4.4.2. Cenné papíry a obchodovatelné certifikáty (směnky, papírové peníze, mince, platební karty, šeky, atd.) a jiné neobchodovatelné certifikáty;
4.4.3. Umělecká díla a starožitnosti;
4.4.4. Architektonické modely;
4.4.5. Hodinky;
4.4.6. Cenné dokumenty, veřejné nebo soukromé investiční nabídky, kolky, potravinové ceniny, palivové poukazy a palivové kupony, obligace, atd.;
4.4.7. Materiály, které mohou být považovány za pornografické nebo nemravné;
4.4.8. Zbraně (střelné zbraně, sečné a bodné zbraně);
4.4.9. Výbušné předměty a látky;
4.4.10. Hořlavé tekutiny;
4.4.11. Léky zachraňující život;
4.4.12. Květiny a zvířata, živá a mrtvá;
4.4.13. Kazící se zboží včetně jídla a odpadu;
4.4.14. Narkotické látky, drogy nebo halucinogenní látky;
4.4.15. Politicky zaměřené materiály;
4.4.16. Rizikové a nebezpečné předměty;
4.4.17. Křehké předměty, které nejsou vhodné pro úschovu spolu s ostatními zavazadly;
4.4.18. Předměty mající významnou citovou hodnotu;
4.4.19. Masivní předměty a zavazadla, která svou podstatou mohou způsobit újmu lidem a prostředí;
4.4.20. Předměty vlastněné v rozporu se zákony.
4.5. Společnost VENRATT s.r.o. považuje za nepřípustné ukládat do skříněk předměty, které jsou dle výhradního uvážení společností VENRATT s.r.o. považovány za nebezpečné.
4.6. Klient zodpovídá za svoje věci a zavazadla a za jejich obsah.
4.7. Klient uznává a souhlasí, že společnost VENRATT s.r.o. a jakékoliv orgány veřejné moci mohou požádat Klienta, aby otevřel svá zavazadla a předložil své věci ke kontrole za účelem ujištění se, že skříňky neobsahují Zakázané předměty.
4.8. Společnost VENRATT s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu předmětů dle čl. 4.2 nebo v souladu s čl. 4.3, které jsou ve výhradní zodpovědnosti Klienta.
4.9. Společnost VENRATT s.r.o. v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli nedbalost ze strany Klienta.
4.10. Pokud společnost VENRATT s.r.o. zjistí, že jakákoliv skříňka obsahuje předměty uvedené v čl. 4.4, v závislosti na povaze předmětu společnost VENRATT s.r.o. má právo zničit nebo odstranit ze skříňky takový předmět, předat ho Policii nebo jinému příslušnému orgánu, zajistit vhodnou úschovu na náklady Klienta anebo v každém případě uskutečnit nezbytné zásahy.
4.11. Společnost VENRATT s.r.o. neodpovídá za činy dle čl. 4.6 a Klient je povinen uhradit vzniklé náklady způsobené společnosti VENRATT s.r.o.

5. Ohraničení právní odpovědnosti

5.1. Společnost VENRATT s.r.o. je zproštěna od jakýchkoli nároků ve vztahu k cenným předmětům obsaženým ve věcech Klienta. Nadto společnost VENRATT s.r.o. v žádném případě nenese odpovědnost za expediční výdaje.
5.2. Každé zavazadlo je pojištěné do maximální výše 5.000 Kč vč. DPH a vč. ceny samotného zavazadla.
5.3. Společnosti VENRATT s.r.o. nevzniká žádná odpovědnost v případě zmeškání otevírací doby obchodního místa EasyLocker a z toho vyplývajícího opoždění a/nebo nevyzvednutí věcí/zavazadel ze skříněk. Společnost VENRATT s.r.o. v žádném případě neodpovídá za řádně a úplně prokázanou újmu, která může být považována za přímý a předvídatelný nebo nepřímý důsledek opoždění a/nebo neúspěch vyzvednout věc uloženou ve skříňce. Společnost VENRATT s.r.o. neodpovídá za jakékoliv opoždění Klienta na letadlo, vlak, ztrátu zisku, tržního podílu, reputace, zneužití Klienta či ztrátu Klientem příležitosti, dokonce pokud společnost VENRATT s.r.o. mohla vědět, že taková ztráta nebo újma mohla nastat. Společnost VENRATT s.r.o. rovněž neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo újmu, avšak nepřímou, nahodilou, záměrnou nebo důslednou, včetně a bez výjimky, v případech odstoupení od smlouvy, nedbalosti, dobrovolného prohřešku nebo zpronevěry.

6. Odstoupení nebo storno

6.1. Klient bere na vědomí, že nemá možnost odstoupit od nájemní smlouvy dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.
6.2. V případě storna ze strany Klienta se neposkytuje žádná náhrada.
6.3. Nákupy prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz a v obchodním místě EasyLocker se řídí Spotřebitelským právem České republiky.

7. Stížnosti, chyby a nedostatky

7.1. Společnost VENRATT s.r.o. nenese zodpovědnost za nesplnění jakýchkoliv závazků ve vztahu ke Klientovi v důsledku okolností, které společnost VENRATT s.r.o. nemůže ovlivnit (následující seznam okolností je ilustrativní a není úplný): vyšší vůle včetně zemětřesení, bouřek, cyklónů, záplav, požárů, nemocí, mlhy, sněhu nebo mrazu; vyšší vůle včetně (avšak nejen) válek, nehod, činů teroristického rázu, stávek, embargo, místních nepokojů nebo lidových povstání; národní nebo místní poruchy; skryté defekty nebo obsažené vady v rámci uschovávaných věci; trestné činy třetích stran; jednání nebo opomenutí, která lze přičíst Klientovi; jednání nebo opomenutí, která lze přičíst veřejnému činiteli; při využití expediční služby podle čl. 3.8.5 těchto obchodních podmínek přepravovaný obsah, který zahrnuje Zakázaný předmět definovaný zákonem nebo těmito obchodními podmínkami.
7.2. Společnost VENRATT s.r.o. není zodpovědná za poškozené rukojeti a/nebo kolečka nebo jakoukoliv újmu způsobenou jakékoliv věci.
7.3. Klient může zaslat svoji stížnost, týkající se služeb společnosti VENRATT s.r.o., včetně průkazných podkladů na adresu obchodního místa EasyLocker během 5 kalendářních dnů po ukončení doby pronájmu.

8. Nesprávné informace

8.1. Pokud Klient zjistí chybu v automaticky obdržených údajích od společnosti VENRATT s.r.o., pro nápravu bude kontaktovat obchodní místo EasyLocker.

9. Cookies a osobní údaje

9.1. Společnost VENRATT s.r.o. používá cookies na internetových stránkách easylocker.cz. Cookie je malý textový soubor uschovávaný v prohlížecím programu Klienta za účelem rozpoznání obsahu internetových stránek easylocker.cz při příští návštěvě.
9.2. Vaše osobní údaje jsou u společnosti VENRATT s.r.o. v bezpečí. Odběr novinek můžete kdykoliv dle uvážení zrušit. Společnost VENRATT s.r.o. Vás nikdy nebude spamovat a Vaše údaje nikdy nepředá třetím stranám.
9.3. Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

10. Udělení on-line souhlasu s těmito obchodními podmínkami

10.1. Použitím Služby pronájmu skříněk prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker Klient souhlasí s úplnou akceptací těchto obchodních podmínek.
10.2. Akceptace těchto obchodních podmínek poskytuje Klientovi přístup ke Službě nabízené prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker. Akceptace těchto obchodních podmínek je nedílná a nedělitelná, proto Klient nemůže použít jen některé z obchodních podmínek nebo je změnit.
10.3. Klient, v případě, kdy při vyhotovení rezervaze zaškrtne příslušné tlačítko, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti VENRATT s.r.o. na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti VENRATT s.r.o. na elektronickou adresu Klienta.

11. Aplikovatelné právo a příslušný soud

11.1. Nákup Služby prostřednictvím internetových stránek easylocker.cz nebo v obchodním místě EasyLocker se řídí českým právem.
11.2. Jakýkoliv spor, který nemůže být vyřešen mezi společností VENRATT s.r.o. a Klientem, se řeší českými soudy.
11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kontaktní údaje společnosti VENRATT s.r.o.: adresa pro doručování Prokopská 625/3, 11800 Praha 1, adresa elektronické pošty info@easylocker.cz, telefon +420773044175.
12.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close